Odkazy
Doplňujúce informácie k cenníku

  1. Pri výpočte rozsahu dokumentov na preklad používame štandardné metódy so zaužívanými jednotkami, medzi ktoré patrí normostrana, slovo zdrojového textu a fyzická strana.
  2. Za normostranu textu (NS) sa považuje 1800 znakov zdrojového textu vrátane medzier. Počet normostrán dokumentov na preklad je rozhodujúci na výpočet rozsahu prekladu, pri ktorom sa nepoužíva tzv. CAT softvér (t.j. Trados...)
  3. Ak sa použije CAT softvér, účtovnou jednotkou je slovo zdrojového textu. Vďaka tomu, že pri kalkulácii ceny služieb vychádzame zo zdrojového textu vieme zákazníkovi upresniť cenu už pri zadaní objednávky.
  4. V prípade, že zákazník poskytne na preklad dokument vo formáte, s ktorým nie je možné pracovať ako s textom (pdf, jpg, naskenované materiály), cena sa vypočíta na základe konečného počtu normostrán prekladu.
  5. Pri preklade dôležitých textov určených na prezentáciu, publikovanie alebo tlač odporúčame objednať si korektúru prekladu, prostredníctvom ktorej sa v preklade opravia prípadné drobné chyby, preklepy, prípadne sa dosiahne štylistické zlepšenie prekladu. Korektúru prekladu nie je potrebné objednávať, ak preklad slúži len na informačné účely. Zákazníkom, ktorí si objednajú preklad spolu s korektúrou poskytujeme zľavu.
  6. Pri úhrade služieb zahraničným platobným prevodom hradí akékoľvek poplatky svojej banky spojené s osobitne regulovaným cezhraničným prevodom (v zmysle nariadenia 2560/2001 Európskeho parlamentu a Rady) objednávateľ.
  7. Minimálnou fakturačnou jednotkou pri preklade je 1 NS, pri korektúrach a revíziách sú to 3 NS.
  8. Neúčtujeme žiadne ďalšie skryté poplatky. Zákazníkovi zasielame záväznú cenovú ponuku, vďaka ktorej zaručujeme, že cena prekladu alebo iných služieb sa do odovzdania nepredraží.
  9. Stálym zákazníkom ponúkame zaujímavé ceny.