Odkazy

Dôvernosť

Všetky osoby, ktoré prichádzajú do styku s dokumentami od klientov sú písomné viazané zachovávať mlčanlivosť o informáciách, s ktorými sa pri práci oboznámia.

Ak to klient požaduje, uzatvoríme dohodu o mlčanlivosti pre daný projekt.