Odkazy

Korektúry, revízie a DTP

Korektúry

Jazyková korektúra – cieľom jazykovej korektúry je kontrola pravopisu, gramatiky, preklepov, interpunkcie, rôznych väzieb, tvarov a gramatických javov podľa platných pravidiel.

Štylistická korektúra – sa zameriava na kontrolu vhodnosti použitých lexikálnych prostriedkov, zrozumiteľnosti, vecnej správnosti, štylistickej stránky dokumentu. Súčasne zabezpečuje obsahovú správnosť prekladu.

Predtlačová korektúra – odporúča sa pri prekladoch dokumentov, ktoré sa môžu v budúcnosti publikovať. Jej obsahom je kontrola zarovnania textu, typov písma, kódovania textu, delenia slov, rozloženia textu, odstránenie súvisiacich chýb a konečná príprava textu na účely uverejnenia.

Revízie

Pri revízii dokumentov sa vychádza z dokumentu, ktorý je už preložený. Cieľom revízie je upraviť preložený dokument podľa nového dokumentu, implementovať zmeny. Východiskovým dokumentom je pôvodný preklad, ako aj nový dokument obsahujúci zmeny, ktoré sa majú preniesť do prekladu. Podmienkou úspešnej revízie prekladu je dostatočná kvalitatívna úroveň východiskového prekladu.

Grafická úprava (DTP)

V súčasnosti je nevyhnutné pracovať s rôznymi formátmi dokumentov a okrem prekladu zabezpečiť, aby bola grafická úprava preloženého alebo lokalizovaného materiálu zhodná s pôvodným zdrojovým dokumentom. Našim zákazníkom ponúkame komplexné služby DTP, cieľom je poskytnúť dokument, ktorý bude vzhľadom rovnaký s originálom.